# به_تعدد_آدم_های_روی_زمین_راه_هست_برای_رسیدن_به_خدا